News13 ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿ


×
Home About Us Advertise With s Contact Us

ಧ್ರುವ ದಾರಗೆದ ಲೆಕ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಸತ್ಯೊಲು ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರ್

kotiಸಾರಾಜಿ ವರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ತೆಗುಲೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ಅವು ದೈವಾರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ. ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಬೂತೊಲು ಪನ್ಪಿನ  ಪುಗರ್ತೆದ ಪಾತೆರ ಈ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ನೆಗತ್ತ್‌ನವು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಾನೊಡು  ಧ್ರುವ ದಾರಗೆದ ಲೆಕ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಸತ್ಯೊಲು ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರ್.

450 ವರ್ಸೊಗು ದುಂಬು ಈ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಅವತಾರೊಗು ಬತ್ತಿನ ಈ ಅಮರ್ ಬೀರೆರ್ ತನ್ಕುಲೆನ ಇಡೀ ಜೀವನೊನು ಸತ್ಯೊ ಧರ್ಮೊಗಾದ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ವೀರತ್ವ- ಶೂರತ್ವೊದ ಬಿರ್ದಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದೊದ ಸಂದೇಶೊನುಲಾ ಸಾರ್‌ದ್ ಪೋಯಿನಕುಲು. ಈ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಕಾಯ ಬುಡುದು ಮಾಯ ಸೇರ್‍ಯೆರ್ಂಡಲಾ ಇನಿಕ್‌ಲಾ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಒರ್ಮೆಲ ನಂಬಾದಿಗೆದ ಮುದೆಲ್‌ಡ್ ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆ ಕೈಕೊನೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. 242ಡ್ಡ್‌ಲಾ ಎಚ್ಚ  ಗರೊಡಿಲೆಡ್ ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು.

ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮರ್ ಬೀರೆರೆನ ಕಥಾನಕದ ಮೂಲೊನು ಪತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಅಕೇರಿಗ್ ಪೋದು ಉಂತುನಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಬಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮೊದ ಪಡುಮಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಿನ್ಯ ಊರುದ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗ್‌ಡ್. ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಅವತಾರೊಗು ಬತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣ್ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್. ಅಮರ್ ಬೀರೆರೆನ ಮೂಲ ತರವಾಡ್ ಇಲ್ಲ್  ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್. ಅಕುಲು ತನ್ಕುಲೆನ ಜೀವನೊದ ಬಹುಪಾಲ್‌ನ್ ಕರಿದಿನ ಜಾಗ್ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್. ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿನ ಮೂಲಸ್ಥಾನಲಾ ಉಂದೇ. ತಮ್ಮಲೆ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆರೆನ ಮೂಲಸ್ಥಾನೊಲಾ ಉಂದೇ. ಮೂಜಿ ತರೆಮಾರ್‌ದ ಮೂಜಿ ಸತ್ಯೊಲೆನ ಮೂಲ ಜಾಗೆ ಆಯಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್ ಇನಿಕ್‌ಲಾ ಆ ಕಾಲೊದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯೊಲೆನ್ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದ್ಂಡ್. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಐತಿಹ್ಯೊಲೆನ ಸಾಲ್‌ಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಧೂಮಾವತಿ ದೈವೊದ ಸಾನಿಧ್ಯ. ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ತಮ್ಮಲೆ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆರ್ ನಂಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಧೂಮಾವತಿ.

ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆರೆನ ಹಿರಿಯೆರೆನ ಕಾಲೊಡೇ ಈ ಮಣ್ಣ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ನಿಲೆ ಆಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ಕೋಟಿ – ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಜೀವಿತಾವಧಿಗ್‌ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತಿನ ದೈವೊ. ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಅಪ್ಪೆ  ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿಲಾ ಈ ಜುಮಾದಿ ದೈವೊನು ನಂಬೊಂದು ಮರ್ದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರ್.  ಸ್ವತಃ ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವೊ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆ  ಜುಮಾದಿ ದೈವೊಗು ಉಂಡು.

ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವೊ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ದ ಆದಿ ದೈವೊ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಪಡೆದ್ಂಡ್. ಈ ದೈವೊದ ಸೇವೆನ್ ಕರಿನ 60ವರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಕುಲು ದಿ. ದೂಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆನ ಸಂಸಾರ. ಇತ್ತೆ  ಆರೆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಜೋಕುಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಕಾಲೊದ ಅವಶೇಷೊಲೆನ್ ಒರಿತೊಂದು, ಧೂಮಾವತಿ ದೈವೊದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಸುಮಾರ್ 450 ವರ್ಸೊಗು ದುಂಬು ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು  ಕೋಟಿ – ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿ. ಅಂಚನೇ ಗುರು ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆರ್. ಈ ಮೂಜಿ ತರೆಮಾರ್‌ದ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಬದ್‌ಕ್‌ದ ಕಮ್ಮೆನೊ  ಇನಿಕ್‌ಲಾ ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದ್ಂಡ್ ಪಂದಾಂಡ, ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ಡ್ ಇನಿಕ್‌ಲಾ ಜೀವಂತಿಕೆ ಒರಿದ್ಂಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಅಯಿಕ್ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ಆದಿ ದೈವೊ ಧೂಮಾವತಿ.

ಧೂಮಾವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಈ ಜಾಗ್‌ಡ್ ಬೆಳಗೊಂದು ಬೈದೆರ್. ಏರಾಯಿನಾಯೆ ಈ ಜಾಗ್‌ಡ್ ಧೂಮಾವತಿನ ಸೇವೆನ್ ಮದತ್‌ದೆನಾ ಅಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಈ ಜಾಗ್‌ಡ್ ಉಂತೆರೆ ಆವಂದಿಲೆಕ ಮುಲ್ಪಡ್ದ್  ವಲಸೆ ಪೋತೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ಮಸ್ತ್  ಸಾಕ್ಷಿಲಾ ಮುಲ್ಪದ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಉಂಡು.  ಧೂಮಾವತಿ ಸೇವೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಮಲ್ತೊಂಡು, ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಜೀವನೊದ ಕುರುಹುಲೆನ್ ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣೊಡ್ದಾದೇ ಕರಿನ 60ವರ್ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ ಸಂಸಾರ ಮುಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇನಿಕ್‌ಲಾ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿನ ಈ ಮಣ್ಣ್‌ಡ್ ಲೀಲಾವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ ಮರ್ದ್‌ದ ಬೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದೇಯಿ ಅಪ್ಪೆನ್ ನೆನೆತ್‌ದ್ ಮರ್ದ್  ಕೊರ್ಪಿನ ಆರ್, ಮರ್ದ್‌ನ್ ಧೂಮಾವತಿನ ನಡೆಟ್ ದೀದ್  ದೇಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನ ಪಾತ್ರೊಗು ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾತ್ರೊ
ಉಂದು ತೂಯೆರೆ ಎಲ್ಯ ಗಾತ್ರೊದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪಾತ್ರ. ಉಂದೆತ ಪುದರ್ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾತ್ರ. ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್‌ದ ಧೂಮಾವತಿ ಸಾನೊದ ಉಲಯಿ ಉಂಡು. ಪ್ರತೀ ತಿಂಗೊಲುದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಡ್ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ದ್ ಅವೆನ್ ಧೂಮಾವತಿನ ಸೇವೆದ ಜಾಗ್‌ಡ್ ದೀದ್, ಬೊಕ್ಕ ಗಿಂಡೆಗ್ ಮಯ್ತ್‌ದ್ ದೀಪೆರ್. ದುರಿತ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಯೆ  ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಆ ದೇಯಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾದ್ ನಟ್ಟೊಂಡೆನೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್  ಈ ತೀರ್ತ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿಯೇ  ಆಪುಂಡು.

ಈ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಉಂದು ಕೋಟಿ – ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ತಮ್ಮಲೆ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ಸೇರ್ದಿನವು. ಮರ್ದ್ ವಿದ್ಯೆದ ಪುಗರ್ತೆದ ಬೈದ್ಯೆರಾದ್ ಮೆರೆಯಿನಾರ್ ಗುರು ಸಾಯನೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಬೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆ ಮೂಲಕ ಜನೊಕ್ಲೆನ ದುರಿತೊನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಿರುವ ಸಮುದಾಯೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಸಾಯನೆರ್ ಆ ಜಾತಿದ ಕುಲ ಕಸುಬಾಯಿನ  ಬೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿನ್ ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್. ತಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಈ ವಿದ್ಯೆನ್ ತಂಗಡಿ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿಗ್ ಕಲ್ಪಾಯೆರ್. ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಅವೆನ್ ಪೂರಾ ಕಲ್ತ್‌ದ್ ತಾನ್‌ಲಾ  ಪೆರ್ಮೆದ ಬೈದ್ಯೆತಿ ಆಯೆರ್. ಪಡುಮಲೆತ ಅರಸು ಬಲ್ಲಾಳೆರೆನ ಕಾರ್‌ಗ್ ಮುಳ್ಳು ಕಂತ್‌ದ್ ಜೀವೊನೊ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದಾನಗ ಆರೆನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅರಸುಲೆಗ್ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪೆರೆ  ಬೂಡುಗು ಪೋಪಿನ ದೇಯಿ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾತ್ರೆನ್ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಮರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಉಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅರಸುಲು ಉಸಾರಾಪೆರ್. ದೇಯಿನ ಮರ್ದ್ ಶಕ್ತಿ ಊರುದ ಅರಸುನ ಜೀವೊ ಒರಿಪುಂಡು.

ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರುದು ತನ್ನ  ಇಲ್ಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಕ್ ಪೋಪಿನೆಕ್ ದುಂಬೇ  ಅಮೆ ಕರಿನ ಬೆರಿಕೇ ಪರಲೋಕ ಸಂದುವೆರ್. ಆ ಸಂದಭಡು ಈ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾತ್ರೆ  ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ದ ಕೈ ತಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿನ 450 ವರ್ಸೊಡು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪ ಇತ್ತ್ಂಡಾ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ.

ಕರಿನ 5೦ ವರ್ಸೊಗು ದುಂಬು ಏರೋ ಒರಿ ಸಾದಿ ಪೋಪಿನಾಯೆ ಈ ಪಾತ್ರೆನ್ ಪತೊಂದು ಪಡುಮಲೆತ ಒಂಜಿ ಬಿರುವ ಸಮುದಾಯೊದ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪೆ. ಆ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯೆರ್ ಪೊಳ್ಳಪ್ಪೆ  ಬೈದ್ಯೆತಿ. ಆರ್‌ಲಾ ಬಾರೀ ಪುಗರ್ತೆದ ಮರ್ದ್‌ದಾರ್. ಈ ಪಾತ್ರೆನ್ ಈರ್ ದೀವೊನ್‌ಲೆ ಅಪ್ಪೆ.. ಎಂಕ್ ಉನಿಯೆರೆ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೇನುವೆ. ಈ ಪಾತ್ರೆನ್ ತೂದು ಪೊಳ್ಳಪ್ಪೆಗ್ ಚೋದ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ದಾದನಾ ಮಯಿಮೆದ ಪಾತ್ರೆ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಡ್‌ದ್ ಎನ್ನಿನ ಆರ್ ಅವೆನ್ ದೆತೊನುವೆರ್. ‘ಉಂದೆಕ್ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟಿಯೆರೆ ಎಂಕ್ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.. ನಿಕ್ಕ್ ಉನಿಯೆರೆ ಬೋಡಾಂಡ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪೆ’ ಪಂಡ್‌ದ್ ಆರ್ ಒಂಜಾಣೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕಾಸ್ ದೆತೊನ್ನ ಆಯೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪೆ ಪಂಡ್‌ದ್  ಆ ಇಲ್ಲ್‌ಡೇ ದೀದ್ ಪೋಪೆ. ಪೊಳ್ಳಪ್ಪೆ ಅವೆನ್ ತನ್ನ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಅಟ್ಟೊಡು ದೀಪೆರ್.

ಇಂಚ ಒಲ್ಪನಾ ಇತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಐವ್ವ ವರ್ಸೊಗು ದುಂಬು ಕುಡ ಬೈದ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಇಲ್ಲ ಸೇರುಂಡು. ಇಂಚಿಪ ಮುರನಿ ಐನ್ ತಿಂಗೊಲುಗು ದುಂಬು ನಡತಿನ  ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ಈ ಪಾತ್ರೆದ ವಿಚಾರ ಗೋಚರೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನಾರ್ ಪೊಳ್ಳಪ್ಪೆ ಬೈದ್ಯೆತಿನ ಮರ್ಮಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರ್ತಿ.
450 ವರ್ಸೊ ದುಂಬು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ಡ್ದ್ ಕೈ  ತತ್ತ್‌ದ್ ಪೋಯಿನ ಪಾತ್ರೆನ್ ಕುಡ ಅವ್ವೇ ಜಾಗೆಗ್ ಕೊನೊವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ತೋಜಿನೆಡ್ದಾವರ ಇಂಚೊಗು ಪೊರ್ಲಕಂಟ್‌ದ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾತ್ರೆನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ಗ್ ಪತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವೊದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್‌ಡ್  ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಈ ಮರ್ದ್‌ದ ಮಯಿಮೆದ ಪಾತ್ರೆ.

ಸರೋಳಿ ಸೈಮಂಜ ಕಟ್ಟೆ
ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಉಂದೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟೆದ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಷೊಗು ತಿಕ್ಕ್‌ದ್  ಬದಲಾವಣೆಗ್ ಒಳಗಾಯಿನ ಈ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಬಾರೀ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಉಂದೆತ ಪುದರ್ ಸರೋಳಿ ಸೈಮಂಜ ಕಟ್ಟೆ.  ಪಡುಮಲೆ ಅರಸುಲೆನ ಕಾಲೊಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ಗ್ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್‌ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಕಟ್ಟೆ. ಸರೋಳಿ ಮರಕ್ ಕಟ್ಟ್‌ದಿತ್ತ್‌ನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂದು.

ಪಡುಮಲೆ ಅರಸು ಬಲ್ಲಾಳೆರೆನ ಕಾರ್‌ಗ್ ಮುಳ್ಳು ಕಂತ್‌ದ್ ವಾ ಪಂಡಿತೆರೆಗ್‌ಲಾ ಗುಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ಕಾಲೊಡು ಆರೆಗ್ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿನ ನೆಂಪಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ದಿಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆದುಪ್ಪುನ ದೇಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಅರಮನೆಕ್ ಪೋಪಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ್. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಅರಸುಲು ಸ್ವತಃ ತಾನ್ ಕುಲ್ಲುನ ರಾಜ ದಂಡಿಗೆನೇ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ  ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ಗ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅರಸುಲೆನ ಅರಮನೆತ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್  ತಿಕ್ಕುಂಡು.  ಅರಸುಲೆನ ಬೇಲೆದ ಜನೊಕುಲು ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ರಾಜ ದಂಡಿಗೆನ್ ಈ ಕಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪೆರ್.
ಅರಸುಲು ಕುಲ್ಲುನ ದಂಡಿಗೆಡ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಯೆ  ಪಂಡ್‌ದ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ ದೇಯಿ ಅಪ್ಪೆ, ತಾನ್ ಗಲಸುನ ಮರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾತ್ರೆನ್ ಆ ದಂಡಿಗೆಡ್ ದೀದ್ ದಂಡಿಗೆಗ್ ಕೈ ಕೊರ್ದು  ನಿಧಾನ  ನಡತೊಂದು ಅರಮನೆಕ್ ಪೋಪೆರ್.
ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಕಾಲ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕಲಾ ಈ ಕಟ್ಟೆದ ಮರ್ಯಾದಿ ಒರಿಯೊಂದೇ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಸರೋಳಿ ಮರ ಒಂಜೆದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಬುಲೆವೊಂದೇ  ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆಲಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮರ ಮಲ್ಲಾದ್ ಅವು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೇ ಜಾಗೆಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಯಿ ಕೊಡಿಪುಂಡು.

ಸಂಕಮಲೆ ಕಾಡ್
ದೂರೊಡು ತೋಜುನ ಈ ಪರ್ವತ ಉಂದು ಸಂಕಮಲೆ ಪರ್ವತ. ದುಂಬು ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಕಾಡ್ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಉಂದು. ಕೋಟಿ – ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಕತೆಟ್ ಈ ಸಂಕಮಲೆ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಬಾರೀ  ಮಹತ್ವೊ ಉಂಡು. ಸುವರ್ಣ ಕೇದಗೆನ್ ಆಲೆನ ತಾಂಕಿನ ತಾಂಕನೆದ ಅಮ್ಮೆರ್ ಈ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಬುಡುದು ಪೋಪೆರ್. ಮದಿಮೆಗ್ ದುಂಬೇ ಮದಿಮಲಾಯಲ್ ಪನ್ಪಿನವು ಉಂದೆಕ್ ಕಾರಣ. ಅಂಚ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಅನಾಥವಾದ್ ಪೋಯಿನ ಸುವರ್ಣ ಕೇದಗೆನ್ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯೆರ್ ತಂಗಡಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತನ್ನ  ಇಲ್ಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್‌ಡ್ ತಾಂಕುವೆರ್.

ಬುದ್ಯಂತನ ವಧೆ ಆಯಿನ ಜಾಗ್
ಇತ್ತೆ ತೋಟ ಆದ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿನ ಈ ಜಾಗ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊದ ಕಂಡ. ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಕಂಡ. ಕುಡೊಂಜಿ ತಿರ್ತ ಕಂಡ. ಮಿತ್ತ ಕಂಡೊನು ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬುದ್ಯಂತೆ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ತಿರ್ತ ಕಂಡೊನು ಕೋಟಿ – ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಡೀ ಊರುಗು ಮಾರಿ ಆದ್ ಮೆರೆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿ ಬುದ್ಯಂತೆ ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆಗ್‌ಲಾ ಎಲ್ಯೆಡ್ದೇ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಅನ್ಯಾಯ, ಅಧರ್ಮ, ಅಸತ್ಯೊದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಯಿನ ಬುದ್ಯಂತನ್ ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರ್ ವಧೆ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗ್ ಉಂದು. ಕಂಡೊದ ಪುಣಿ ಕಡ್ತ್‌ಡ್ ಬಿದೆ ನೀರ್ ಬುಡುದು ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಕಂಡೊದ ಕೊಡಿಪು ಪೂರ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಬುದ್ಯಂತೆ ತಾನ್ ಮಲ್ತಿನನೇ ಸರಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ವಾದ ಮಲ್ತಿನತ್ತಂದೆ, ಕೋಟಿ – ಚೆನ್ನಯೆರೆಗ್ ಹೀನಾಯವಾದ್ ನೆರ್ಪೆ. ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿಗ್‌ಲಾ ನೆರ್ಪೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯನ ಪಾಪೊದ ಕೊಡಪಾನ ದಿಂಜಿದ್ ಪೋಪುಂಡು. ರಾಮ- ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಪನ್ಪಿನ ಸುರಿಯ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಬೀರೆರ್ ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿನ್ ಅಲ್ಪನೇ ವಧೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಡ್ತ್ ಪೋಯಿನ ಕಂಡದ ಪುಣಿಕ್ ಆಯನ ಪುಣನ್ ದೀದ್ ಬಿದೆ ನೀರ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್.

ದುಷ್ಟನ ವಧೆ ಆಯಿನ ಈ ಜಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ್ಂಡ್. ಕಂಡ ಪೋದು ತೋಟ ಆತ್ಂಡ್.  ಪುಣಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ ರಸ್ತೆ ಆತ್ಂಡ್.

ಅರಸುಲೆನ ಅರಮನೆ
ಮುಲ್ಪ ತೋಜುದ ಪರ ಕಾಲೊದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೊಣ.. ಉಂದು ಪಡುಮಲೆ ಅರಸುಲೆನ ಅರಮನೆತ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಚಾವಡಿದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ. ಕೋಟಿ – ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಕಾಲೊಡು ಪಡುಮಲೆನ್ ಆಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಅರಸಲು ಕುಜಂಬ ಮುದ್ಯೆರ್. ಆರ್ ಪಡುಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಲೆರ್  ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೆರುಮಳ ಬಲ್ಲಾಲೆರ್ ಪಂಡ್‌ದೇ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರ್. ಆರೆನ ಅರಮನೆ ಮುಲ್ಲ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಅರಮನೆತ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯ ಚಾವಡಿದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇತ್ತೆಲಾ ಉಂಡು. ಈ ನ್ಯಾಯ ಚಾವಡಿಡೇ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಬದ್ಯಂತನ ವಧೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ  ಕೋಟಿ – ಚೆನ್ನಯೆರೆನ್ ಅರಸುಲು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪಾತೆರ ತತ್ತಿನ ಅರಸುಲೆನ  ಊರುಡು ಎಂಕುಲು ಉಂತಯ ಪಂಡ್‌ದ್ ಶಪಥ ಪಾಡಿನ ಬೀರೆರ್, ಉಂದೇ ನ್ಯಾಯಚಾವಡಿದ ಕಂಬೊಗು ಗಡು ಪಾಡ್‌ದ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ್ ಜತ್ತ್‌ದ್ ಪೋಪೆರ್.

ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಕಾಲ ಕರಿದ್ 450 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ್. ಅಕುಲು ಕಾಯ ಬುಡುದು ಮಾಯ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗರೊಡಿ ಕಟ್ಟಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಸುರುವಾಂಡ್. ಇನಿಕಾನಗ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಒರ್ಮೆಲ 242ಡ್ದ್‌ಲಾ ಎಚ್ಚ ಗರೊಡಿಲು ಉಲ್ಲ. ಆಂಡ ಅಕುಲು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನ ಪಡುಮಲೆಟ್ ನನಲಾ ಗರೊಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ್‌ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣಿಕ ಸತ್ಯೊಲು ಕುಡ ಪಡುಮಲೆಕ್ ಬರ್ಪೆರ್, ಭಕ್ತೆರೆನ ಸೇವೆ ಕೈಕೊನುವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ ಅಷ್ಟ ಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಇಡೀ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಕಣ್ಣ್  ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಮೂಲ ಜಾಗೆ ಆಯಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್‌ದಂಚಿ ಬೂರ್‍ದ್ಂಡ್.
ಮಾರ್ಚ್ 29 ತಾರೀಕ್‌ದಾನಿ ನಡಪುನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರೊದ ಆದಿ ದೈವ ಧೂಮಾವತಿನ ನೇಮೋತ್ಸವೊಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕೋಟಿ- ಚೆನ್ನಯೆರೆನ ಮೂಲ ಜಾಗೆನ್ ತೂದು ಪ್ರಸಾದ ನಟ್ಟೊನೆರೆ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಭಕ್ತೆರ್ ಕೊಡಿ ಕಾರ್‌ಡ್ ಉಂತ್‌ದೆರ್.

Tags: ,

ನ್ಯೂಸ್ 13 ಸಮಾಜದ ಧನಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ.

News13 strives to publish and promote positive news/happenings and nationalistic thoughts. Join hands with us in this constructive cause. We hope and expect your co-operation in this objective of broadcasting news that shall keep up with quality journalism.

Recent News

Back To Top